دکتر سیدعلی رجایی

روحشان شاد و یادشان گرامی

مشخصات

تخصص: جراحی های دهان، فک و صورت

سوابق کاری و علمی

عضو هیأت علمی دانشگاه

جوایز

مرحوم دکتر رجایی

سوابق تحصیلی

متخصص جراحی های دهان، فک وصورت
جراحی های زیبایی، رینو پلاستی
ناهنجاری های فک و صورت