متخصصین دندانپزشکی زیبایی و جراحی

دکتر مهدی شمشیر

دکتر مهدی شمشیر

متخصص جراحی فک

22 سال سابقه

مرحوم دکتر رجایی

مرحوم دکتر رجایی

متخصص جراحی فک

22 سال سابقه

دکتر عیسی صفوی

دکتر عیسی صفوی

متخصص جراحی فک

22 سال سابقه

دکتر ایمان شفیعی

دکتر ایمان شفیعی

متخصص جراحی فک

22 سال سابقه